Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Marcin Jackowiak, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 61/23,

w dniu 09-02-2024 r. o godz. 12:20

w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę pod adresem ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września w sali nr 5, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/4, działkę nr 39/4 stanowiącą działkę gruntową niezabudowaną o pow. 0,1080ha. Działka położona w miejscowości Podstolice, gmina Nekla przy ul. Śliwkowej o nawierzchni utwarodznej. Nieruchomość ogrodzona i nieuzbrojona. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i działki niezabudowane. położonej pod adresem: 62-330 Nekla, ul. Śliwkowa, Podstolice, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/00031366/3 o powierzchni 1 080,00 m2,(0,1080 ha) niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 97 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 73 440,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym we Wrześni można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 147/20).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 9 792,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Do przelewu kwoty rękojmi należy doliczyć kwotę 2,50 zł za przelew, łączna kwota przelewu winna wynosić 9 794,50 zł).

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu

91 1020 4027 0000 1002 1409 1922

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.